NOVÉ STANOVY KLUBU BUBEN (platné od 1. 1. 2017)

19. 10. 2016 byly Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT v platnost nové stanovy klubu Buben, které nabývají účinnosti 1. 1. 2017

Přejeme příjemné počtení
Nové stanovy klubu Buben ke stažení ve verzi PDF

STANOVY KLUBU BUBEN (platné do 31. 12. 2016)

Stanovy klubu Buben ke stažení ve verzi PDF

§ 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

(1) Název klubu je Buben, jeho zkratka je KB.

(2) Klub Buben (dále jen „KB“) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).

(3) Nedílnou součástí stanov KB jsou stanovy SU.

§ 2 ČLENSTVÍ

(1) Členem KB se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.

(2) Člen KB má právo

 • být informován o činnosti KB,
 • dávat podněty, připomínky a klást dotazy v písemné formě orgánům KB a obdržet na ně do 30 dnů odpověď,
 • volit a být volen do orgánů KB v souladu s platnými stanovami KB a interními předpisy KB, s výjimkou případů, kdy mu bylo pozastaveno členství,
 • čerpat členských výhod.

(3) Člen KB je povinen

 • dodržovat stanovy SU a stanovy KB,
 • dodržovat interní předpisy SU, interní předpisy KB a usnesení představenstva KB,
 • platit členský příspěvek, kromě případu, kdy mu bylo placení odpuštěno.

(4) Podmínky pro zánik členství jsou definovány ve stanovách SU. Lhůta pro ukončení členství z důvodu nezaplacení členských příspěvků je 30 dnů od řádného termínu pro zaplacení.

(5) K pozastavení členství dochází

 • rozhodnutím představenstva z důvodu porušování stanov KB nebo stanov SU,
 • automaticky při nezaplacení členských příspěvků.

(6) V době pozastavení členství nemá člen nárok čerpat členských výhod KB.

§ 3 ORGÁNY

(1) Orgány KB jsou:

 • představenstvo,
 • předseda,
 • místopředseda,
 • výbory, pokud jsou představenstvem založeny.

§ 4 PŘEDSTAVENSTVO

(1) Představenstvo je nejvyšším orgánem KB. Hlavním úkolem představenstva je rozhodovat o klíčových záležitostech, stanovovat strategii rozvoje KB a kontrolovat plnění svých rozhodnutí.

(2) Představenstvo je voleno z řad členů KB dle volebního řádu KB.

(3) Představenstvo se skládá z 5 členů. Každý člen má právě jeden hlas.

(4) Z řad představenstva je volen předseda a jmenován místopředseda.

(5) Povinností představenstva je zvolit předsedu do 30 dnů od uvolnění pozice předsedy.

(6) Všichni členové představenstva musí být členy KB.

(7) Funkční období členů představenstva trvá nejdéle 2 roky.

(8) Člen představenstva ztrácí svůj mandát

 • rezignací podanou písemně do rukou předsedy,
 • odvoláním nadpoloviční většinou hlasů všech členů představenstva, mimo případ, kdy se jedná o předsedu,
 • odvoláním dvoutřetinovou většinou všech členů představenstva, pokud se jedná o předsedu,
 • odvoláním jiným způsobem dle stanov SU,
 • skončením svého funkčního období.

(9) Všichni členové představenstva ztrácejí svůj mandát

 • zvolením nového představenstva,
 • pokud představenstvo funguje s nižším počtem členů než 5 po dobu déle než 60 dnů,
 • pokud je déle než 30 dnů pozice předsedy neobsazená.

(10) Podmínky pro jednání představenstva a jeho průběh stanovuje jednací řád KB formou interního předpisu.

(11) Usnesení představenstva je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech jeho členů.

(12) Usnesení o schválení či změně stanov klubu je přijato, hlasovala-li pro něj dvoutřetinová většina všech členů představenstva.

(13) Usnesení představenstva musí být vydáno písemně a zveřejněno. Oficiální místa pro zveřejňování dokumentů stanovuje interní předpis.

§ 5 PŘEDSEDA

(1) Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.

(2) Předsedu jmenuje prezident SU na základě rozhodnutí představenstva.

(3) Předseda ztrácí funkci:

 • rezignací učiněnou osobně na schůzi představenstva,
 • rezignací podanou písemně do rukou prezidenta SU,
 • odvolá-li ho dvoutřetinová většina všech členů představenstva,
 • ztrátou mandátu v představenstvu.

(4) Předseda ztrátou své funkce neztrácí mandát v představenstvu.

(5) Předseda je správce domény klubu a sítě KB. Tímto může pověřit libovolného člena nebo orgán klubu, nezbavuje se však odpovědnosti.

(6) Uvolní-li se pozice předsedy, náleží výkon jeho funkcí a pravomocí místopředsedovi do doby, než bude jmenován nový předseda.

§ 6 MÍSTOPŘEDSEDA

(1) Místopředseda zastupuje předsedu.

(2) Místopředseda je jmenován předsedou a schvalován představenstvem.

(3) Místopředseda může pověřit libovolného člena nebo orgán klubu některými svými právy a povinnostmi, nezbavuje se však odpovědnosti.

(4) Místopředseda

 • dohlíží na včasné zveřejňování dokumentů,
 • zajišťuje informovanost členů představenstva,
 • nese spolu s předsedou odpovědnost za finanční a technický chod klubu.

(5) Místopředseda ztrácí funkci:

 • rezignací podanou písemně do rukou předsedy,
 • odvoláním předsedou,
 • odvolá-li ho nadpoloviční většina všech členů představenstva,
 • ztrátou mandátu v představenstvu,
 • je-li zvolen nový předseda.

(6) Místopředseda ztrátou své funkce neztrácí mandát v představenstvu.

§ 7 VÝBORY

(1) Výbor je pracovní a poradní skupinou představenstva klubu.

(2) Výbor je založen usnesením představenstva a vydáním zakládajícího interního předpisu o výboru KB.

(3) Oblast působení, pravomoci a povinnosti výboru definuje zakládající interní předpis o výboru KB.

(4) Výbor se skládá z minimálně tří členů.

(5) Funkční období členů výboru je nanejvýš jeden rok. Funkční období končí vždy s koncem kalendářního roku.

(6) Člen výboru je jmenován jmenovacím dekretem podepsaným předsedou a dotyčným členem výboru.

(7) O jmenování a odvolání rozhoduje představenstvo nadpoloviční většinou všech hlasů.

(8) Člen výboru se může vzdát své funkce rezignací podanou písemně představenstvu.

(9) Výbor se ruší usnesením představenstva o zrušení zakládajícího interního předpisu o výboru KB; se zrušením výboru se ruší i všechny podřazené funkce výboru, pokud byly některým předpisem založeny.

(10) Povinným výborem KB je výbor Studentské samosprávy, který plní funkci zástupce klubu SU pro spolupráci s SÚZ.

(11) V případě, že libovolný z povinných výborů nesplňuje podmínky své existence, přebírá jeho práva a povinnosti předseda.

§ 8 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

(1) Ruší se stanovy schválené představenstvem KB dne 1. 2. 2005.

(2) Všechny interní předpisy KB platné v den nabytí platnosti těchto stanov zůstávají v platnosti.

(3) Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Studentským parlamentem SU.

Schváleno představenstvem Klubu Buben v Praze dne 20. 2. 2014.

Schváleno Studentským parlamentem SU v Praze dne 25. 2. 2014

/var/www/wiki/data/pages/klub/stanovy.txt · Poslední úprava: 2016/12/01 20:57 autor: Marie Dvořáková